FAQ

เสาเข็มตอกคืออะไร

           เสาเข็มตอก เป็นการนำเสาเข็มลงไปในดินด้วยการใช้น้ำหนัก ตอกลงบนหัวเข็ม เสาเข็มชนิดนี้ เสาเข็มที่ตอกลงไปจะเข้าไปแทนที่ดินทำให้มีการเลื่อนและเคลื่อนตัวของชั้นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวราบการใช้เสาเข็มชนิดนี้จึงเหมาะกับการก่อสร้างที่มีพื้นที่กว้างขวางห่างไกลจากอาคารข้างเดียว
           เสาที่นำมาทำเสาเข็มตอกก็มีหลายชนิดที่ใช้กันอยู่ เช่น เสาเข็มไม้ซึ่งใช้กันมานาน การใช้เสาเข็มไม้นั้นจำเป็นที่จะต้องตอกให้เสาเข็มอยู่ใต้ระดับน้ำตลอดเวลาเพื่อกันปลวกมอดหรือแมลงเข้ามาทำลายเนื้อไม้รวมทั้งอากาศก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เข็มไม่เสื่อมสภาพได้ แต่ในปัจจุบันเสาเข็มไม้ที่ดีมีคุณภาพหายากและมีราคาแพง เสาเข็มตอกส่วนใหญ่นิยมใช้เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จซึ่งมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก และ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เสาเข็มประเภทนี้มีด้วยกันหลายแบบ ให้เลือกใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เพราะมีข้อดีกว่าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กตรงที่สามารถทำให้ยาวกว่าโดยมีหน้าตัดเล็กกว่าได้ทำให้ผลกระทบจากการตอกเสาเข็มต่ออาคารบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบลดน้อยลง
           เสาเข็มตอกประเภทสุดท้าย ได้แก่ เสาเข็มเหล็ก ที่ใช้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเสาเข็มเหล็ก รูป ตัว H เพราะสามารถทำการตอกลงดินได้ง่าย และรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีครับ แต่เสาเข็มเหล็กค่อนข้างจะมีราคาแพงจึงมักจะใช้ในกรณีของการซ่อมอันมีสาเหตุจากการทรุดร้าวของอาคาร