FAQ

ลักษณะงานที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ

  • งานฐานรากที่ต้องระวังเกียวกับการสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง
  • งานฐานรากแก้ไขอาคารที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม
  • งานฐานรากบริเวณที่คับแคบหรือใต้อาคาร
  • งานฐานรากที่ต่อเติมขึ้นใหม่จากอาคารเดิม