FAQ

รายละเอียดเข็มเจาะ

            ในการทำเสาเข็มเจาะ จะมีข้อจำกัดคือไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายที่มีน้ำ และเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4 เมตรได้ หรือในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินได้ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้ชั้นดิน ก่อเกิดบวมตัว ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ และส่งผลให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีได้

                 
ขนาดเสาเข็มเจาะ พื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม เส้นรอบวงเสาเข็ม น้ำหนักบรรทุก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. 962 ตร.ซม. 110 ซม. 20-35 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. 1257 ตร.ซม. 125 ซม. 30-40 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. 1964 ตร.ซม. 157 ซม. 40-50 ต้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. 2827 ตร.ซม. 188 ซม. 50-60 ต้น