วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
"มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ และคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง"
พันธกิจ
  1. เป็นผู้นำด้านบริการและความสะอาด(บริการทุกระดับประทับใจ) SERVICE MIND
  2. เป็นผู้นำด้านบริการปั๊มคอนกรีตของภาคใต้
  3. เป็นผู้นำด้านบริการเข็มเจาะคอนกรีตของภาคใต้
  4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
  5. บริการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีความรับผิดชอบ และสำนึกดีต่อสังคมส่วนรวม
  6. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความยังยืนร่วมกัน